Mechanics and continuum

NAFY001, ZS 2021/2022

prednáška (Jaroslav Kohout) - čtvrtek 9:00-10:30 v učebně T7, pátek 13:10-14:40 v učebně F1
cvičení (Denisa Kubániová) - čtvrtek 10:40-12:10 v učebně T7


 • 1. přednáška (fyzikální veličiny, rozměrová analýza, triangulace, soustavy souřadnic) - pdf
 • 2. přednáška (hmotný bod, trajektorie, rychlost, zrychlení) - pdf
 • 3. přednáška (obloukový element křivky, tečné a normálové zrychlení, úhlová rychlost a zrychlení, dráha) - pdf
 • 4. přednáška (pohyb HM v pohybující se soustavě souřadné, dynamika HM, hybnost, síla, Newtonovy zákony, moment síly, moment hybnosti, šikmý vrh) - pdf
 • 5. přednáška (šikmý vrh s odporem vzduchu, mechanická práce, okamžitý výkon, kinetická energie, časový účinek síly, impuls síly, zákon zachování hybnosti) - pdf
 • shrnutí - pdf
 • 6. přednáška (potenciální energie, zákon zachování energie, pružná a nepružná srážka, gravitační zákon) - pdf
 • 7. přednáška (gravitační pole, souvislost potenciálu a intenzity pole, Keplerovy zákony) - pdf
 • 8. přednáška (síly působící v rovnoměrně rotující soustavě souředné, potenciál a intenzita gravitačního pole, tření, konzervativní pole, kosmické rychlosti) - pdf
 • 9. přednáška (harmonický oscilátor, tlumené kmity) - pdf
 • 10. přednáška (nucené kmity, řešení v C reprezentaci, mechanická energie nucených kmitů, rezonance) - pdf
 • 11. přednáška (skládání kmitů) - pdf
 • 12. přednáška (soustava hmotných bodů - pohybové rovnice) - pdf
 • 13. přednáška (SHM - těžiště, kinetická a potenciální energie, izolovaná, volná a tuhá SHM, pohyb tuhého tělesa, moment setrvačnosti) - pdf
 • 14. přednáška (moment setrvačnosti tyče, kvádru, válce, koule, fyzické a matematické kyvadlo, Steinerova věta) - pdf
 • 15. přednáška (tenzor momentu setrvačnosti, souvislost hlavních os a momentů setrvačnosti) - pdf
 • 16. přednáška (Eulerovy rovnice) - pdf
 • 17. přednáška (mechanika kontinua, napětí a deformace) - pdf
 • 18. přednáška (rovnice rovnováhy, pohybová rovnice, Hookeův zákon, moduly pružnosti, zobecněný Hookeův zákon) - pdf
 • 19. přednáška (mechanika tekutin, hydrostatika - Pascalův a Archimédův zákon) - pdf
 • 20. přednáška (mechanika tekutin, hydrodynamika - rovnice kontinuity, pohybová rovnice, Bernoulliova rovnice) - pdf
 • 21. přednáška (Bernoulliova rovnice, Venturiho efekt, vztlak, hydrodynamická kavitace, proudění ideálné kapaliny, laminární proudění reálné kapaliny) - pdf
 • 22. přednáška (mechanické vlnění, vlnová rovnice, harmonické vlnění, zvuk, Dopplerův jev, rudý a modrý posuv, odraz vlnění, stojaté vlnění) - pdf

 • 1. cvičení (skalár, vektor, báze, tranformace soustavy souřadnic) - zadání
 • 2. cvičení (parametrické vyjádření křivky, práce s programem ROOT) - zadání
 • 3. cvičení (rychlost, síla, potenciál, derivace, integrály) - zadání
 • 4. cvičení (rovnováha sil, šikmý vrh, Galileova transformace, gravitační zrychlení) - zadání
 • 5. cvičení (rovnováha sil, pohyb v gravitačním poli) - zadání
 • 6. cvičení (výkon, zákon zachování hybnosti, zákon zachování mechanické energie) - zadání
 • 7. cvičení (ZZH, ZZE, skládání kmitů, souvislost potenciálu a intenzity pole) - zadání, řešené příklady
 • 8. cvičení (opakování, zdánlivé síly) - zadánířešené příklady
 • 9. cvičení (těžiště/hmotný střed, moment setrvačnosti, Steinerova věta, tenzor setrvačnosti, zákon zachování momentu hybnosti) - zadání
 • 10. cvičení (matematické a fyzické kyvadlo, napětí a deformace, Hookeův zákon) - zadánívideo
 • 11. cvičení (Bernoulliho rovnice, rovnice kontinuity, Stokesova odporová síla) - zadánívideo
 • souhrn vzorců I
 • souhrn vzorců II